Жамият фаолиятининг предмети ва мақсадлари

ЖАМИЯТНИНГ МАҚСАДИ ВА ФАОЛИЯТ ДОИРАСИ.

  1. Қуйидагилар жамиятнинг асосий вазифалари хисобланади:

– Жамиятнинг асосий максадлари давлат иқтисодий манфаатлар, ахолининг маиший, ижтимоий-маданий ва бошка эхтиёжларини кондириш ва акциядорлар хамда жамият мехнат жамоасининг манфатини кузлаб мехнат қилиш йули билан фойда олишдан иборат булиб, ўзини-ўзи маблаг билан таъминлаш йўли билан жамоа ва жамият акциядорларининг моддий ва ижтимоий талабларини қондиришга қаратилган.

  1. “Фарғона ЭТХК” АЖ фаолияти Ўзбекистон Республикаси «Электр энергетика тўғрисида» ги Қонуннинг 18 моддаси билан аникланади. Жамият қуйидаги фаолият турларини амалга оширади:

Истемолчиларга электр энергияни таксимлайди ва етказиб беради.

Электр тармоқлари худудий корхонаси:

– ягона электр энергия сотувчисидан электр энергияни олади.

– Ўрнатилган тартибда электр таъминоти корхоналарига истеъмолчилар билан шартномалар тузиш хуқуқига эга булишлари учун бош ишончнома беради.

– Истеъмолчиларга электр таъминоти шартномаси асосида электр энергия сотишни амалга оширади.

– Истеъмолчиларга электр энергияни етказиб беришдаги хавфсизликни таъминлайди.

– Ўзининг электр тармоқ хужалиги объектларидаги электр энергия сифатини Давлат стандартларида курсатилган курсаткичларда ушлаб туради.

– Ўзининг электр тармоқ хужалик объектларида техникавий фойдаланиш қоидаларига суянган холда фойдаланиш ва таъмирлашни ташкиллайди.

– Ўзининг электр тармоқ хужалигининг электр энергиядаги технологик йўқотишларни кискартириш юзасидан бошкарув техник чора-тадбирларни ишлаб чикади ва амалга оширади.

– Истеъмолчиларнинг электр энергия истеъмол киладиган, электр ускуналарни худудий электр тармоқларига ўрнатилган тартибда уланишлари учун техник шартлар беради.

-Ташқи иқтисодий фаолият билан шуғулланиш (лицензия билан);

-Чет эл инвестиция иштирокидаги қўшма корхоналарни ташкил этиш ва улар билан шартнома-контраклар тузиш;

-Амалдаги қонунчиликка мувофиқ экспорт-импорт ишлари билан шуғулланиш;

-Улгуржи ва чакана савдо фаолиятини курсатиш:

-Транспорт ва юк кўтариш механизмлари билан бошка корхоналарга ва ахолига хизмат кўрсатиш:

– Электр тармоқлари худудий корхонаси Қонунчилик асосида бошка фаолиятлар билан хам шугулланиши мумкин, хамда  рухсат (лицензия) талаб килинадиган фаолиятлар турига кирувчи фаолиятлар билан, Қонунчилик асосида рухсат (лицензия) олингандан сунг ушбу фаолиятлар билан хам шугулланиши мумкин.

  1. Жамият Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Қонунчилигида такикланмаган бошка фаолият турларини хам амалга оширишга хақлидир.

  • 2024-04-24 08:00:45
  • 77
  • Электр энергияси учун тўлов қулайлик
  • СМС тўловлар хабардор
  • Ахборот СМС хабар
  • Назорат харажатлар
Кабинетга ўтиш